Connect with us

Actualitate

31 ianuarie, termen limită pentru depunerea deconturilor justificative

Published

on

Într-un comunicat de presă, remis redacţiei noastre, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură Cluj informează că:

,,În perioada  06 ianuarie 2020 -31 ianuarie 2020, se pot depune deconturile justificative, aferente trimestrului IV 2019, pentru Masura 14 (M14) – Bunăstarea animalelor.

Pachetul a) porcine

PORCI GRAŞI

Documente generale:

 • copia documentului de însoţire a porcilor de la exploataţia cu cod ANSVSA la destinaţia de livrare, în cazul abatorizării în regie proprie;
 • copia documentului de însoţire a porcilor de la exploataţia cu cod ANSVSA la destinaţia de livrare şi/sau;
 • copia facturii de vânzare a porcilor către abator/terţi;
 • fişa urmăririi activităţii la porci graşi, înregistrată la unitatea de creştere şi semnată de conducătorul unităţii şi de directorul economic al unităţii trebuie completată pentru perioada aferentă decontului justificativ (anexa nr. 9);
 • mişcarea lunară şi cumulată a efectivelor de porcine, trebuie completată pentru perioada aferentă decontului justificativ (anexa nr. 8);
 • copia facturii de cumpărare a purceilor din care să reiasă greutatea medie/cap animal;
 • copia documentului de transfer al purceilor intraţi în ferma de creştere şi îngrăşare pentru purceii ce provin din ferma de reproducţie a aceleiaşi societăţi din care  să reiasă greutatea medie/cap animal;
 • copia actului de mutaţie a purceilor la categoria porci graşi, să reiasă greutatea medie/cap animal după caz;
 • copia documentului de intrare a purceilor în ferma de creştere şi îngrăşare a porcilor în situaţia în care purceii sunt crescuţi în regim de prestare de serviciu. Documentul de intrare va fi însoţit de copia contractului de prestare de serviciu ce are ca obiect creşterea porcinelor.
 • copii ale fișelor de lot/altor evidențe ale activității din fermă aferente fiecărei hale din care rezulta efectivele înscrise în decontul justificativ depus.

Actele ce trebuie depuse obligatoriu în cazul creșterii porcinelor în regim ”prestări de servicii”:

 • copia contractul de prestări servicii,
 • copia avizului de livrare la abator,
 • copia  facturii către cumpărător
 • copii ale documentelor  de abatorizare (număr capete în viu) împreună cu  copia contractului de prestări servicii abatorizare dacă este cazul.

Porci graşi – documente specifice subpachetelor

Subpachet 1a)- creşterea cu cel puţin 10% a spaţiului alocat disponibil fiecărui animal

Subpachet 2a)- creşterea cu cel puţin 15% a spaţiului alocat disponibil fiecărui animal

 • situaţia centralizatoare a evidenţelor privind respectarea suprafeţei de pardoseală disponibilă în condiţii superioare de bunăstare (anexa nr. 10)
 • registrul cu valorile zilnice ale parametrilor de microclimat (temperatură, umiditate relativă si viteza aerului).

Subpachet 3a) – reducerea pulberilor cu 30% faţă de nivelul minim obligatoriu prin menţinerea în limite optime a parametrilor de microclimat

 • copia registrului cu măsurătorile efectuate zilnic în perioada aferentă decontului justificativ pentru determinarea valorilor pulberilor ( cu excepția cazurilor în care nu sunt populări) din care să reiasă valoarea pulberilor – max. 10,5 mg/m3).
 • copia documentului care atestă cel puţin o determinare pe an a valorilor pulberilor pentru fiecare hală, eliberat de o entitate independentă (unitate acreditată/autorizată/certificată) din care să reiasă respectarea condiţiilor superioare: pulberi – max. 10,5 mg/m3;

Subpachet 4a) – îmbunătăţirea condiţiilor zonei de odihnă

 • Anexa nr. 11 – Determinarea suprafeţei de odihnă şi a consumului de material higroscopic
 • Copie a facturii/ facturilor  de achiziţionare a materialelor absorbante/higroscopice
 • Fişa de magazie (pentru materiale existente în stoc la data începerii angajamentului și  la data încheierii anului  de angajament);
 • Copie a fişei tehnice/certificatului de conformitate/documentaţiei tehnice a materialului higroscopic;
 • Copia registrului de aplicarea materialelor absorbante.

 

Pachetul b) păsări 

PUI DE CARNE

Documente generale:

 • documentul prin care se face dovada populării fermelor (factura/aviz de însoțiere, documentul de transfer când puii de o zi  provin din stația de incubație  a aceleiași societăți);
 • copia documentului de însoţire a puilor de carne de la exploataţie la abator (nr. capete în viu, greutatea);
 • copia facturii de vânzare a puilor de carne către abator (nr. capete în viu, greutatea);
 • copia facturii de abatorizare – în situaţia abatorizării în regim de prestare de servicii  (nr. capete în viu, greutatea), după caz;
 • fişa urmăririi activităţii la pui de carne (Anexa nr. 7);
 • documentul de transfer/documentul de însoţire a puilor de carne către abatorul propriu, când aceştia provin din exploataţia de creştere a aceleiaşi societăţi;
 • copii ale fișelor de lot a puilor de carne aferente fiecarei hale.

Documente specifice subpachetelor 

Subpachet 1b) – reducerea densităţii păsărilor cu 10 % faţa de densitatea rezultată din aplicarea cerinţelor minime obligatorii privind suprafaţa minimă alocată pentru fiecare categorie de păsări

Subpachet 2b) – reducerea densităţii păsărilor cu 15 % faţă de densitatea rezultată din aplicarea cerinţelor minime obligatorii privind suprafaţa minimă alocată pentru fiecare categorie de păsări

 • situaţia centralizatoare a evidenţelor privind respectarea suprafeţei de pardoseală disponibilă în condiţii superioare de bunăstare
 • registrul cu valorile zilnice ale parametrilor de microclimat (temperatură, umiditate relativă și viteza aerului).

 Subpachetul 3b)reducerea noxelor cu 30 % față de nivelul minim obligatoriu prin menținerea în limite optime a parametrilor de microclimat

 • copia registrului cu măsurătorile efectuate zilnic privind valorile noxelor (NH 3, CO2);
 • copia documentelor care atestă schimbarea suplimentară a filtrelor de aer în vederea filtrării și răcirii aerului pentru reducerea noxelor (dacă este cazul);
 • copia documentului care atestă cel puţin o determinare pe an a valorilor noxelor pentru fiecare hală din care să reiasă respectarea condiţiilor superioare, eliberat de o instituţie acreditată/autorizată.

GĂINI OUĂTOARE

Documente generale:

 • copia documentului de însoţire/livrare a găinilor ouătoare (nr. capete în viu, greutatea);
 • copia facturii de vânzare a găinilor ouătoare (nr. capete în viu, greutatea);
 • copia facturii de abatorizare – în situaţia abatorizării în regim de prestare de servicii  (nr. capete în viu), după caz;
 • fişa urmăririi activităţii (Anexa nr. 7);
 • documentul de transfer/documentul de însoţire a găinilor ouătoare către abatorul propriu când acestea provin din exploataţia de creştere a aceleiaşi societăţi dacă este cazul;
 • documentul prin care se face dovada populării fermelor (factura/aviz de însoțire, documentul de transfer când păsările provin din exploatația de creștere a aceleiași societăți).

Documente specifice subpachetelor: 

Subpachet 1b) – reducerea densităţii păsărilor cu 10 % faţa de densitatea rezultată din aplicarea cerinţelor minime obligatorii privind suprafaţa minimă alocată pentru fiecare categorie de păsări

Subpachet 2b) – reducerea densităţii păsărilor cu 15 % faţă de densitatea rezultată din aplicarea cerinţelor minime obligatorii privind suprafaţa minimă alocată pentru fiecare categorie de păsări

 • situaţia centralizatoare a evidenţelor privind respectarea suprafeţei de pardoseală disponibilă în condiţii superioare de bunăstare (anexa nr. 9);
 • registrul cu valorile zilnice ale parametrilor de microclimat (temperatură, umiditate relativă și viteza aerului).

Subpachetul 3b) – reducerea noxelor cu 30 % față de nivelul minim obligatoriu prin menținerea în limite optime a parametrilor de microclimat

 • copia registrului cu măsurătorile efectuate zilnic privind valorile noxelor (NH 3, CO2);
 • copia documentului care atestă cel puţin o determinare pe an a valorilor noxelor pentru fiecare hală din care să reiasă respectarea condiţiilor superioare, eliberat de o instituţie acreditată/autorizată;
 • copii documente care să ateste schimbarea suplimentară a filtrelor de aer în vederea filtrării și răcirii aerului pentru reducerea noxelor (dacă este cazul).

Toate documentele depuse în copie vor purta sintagma <<conform cu originalul>> însuşită prin semnatură și ștampilă de către reprezentantul legal al solicitantului.   

Biroul de presă al APIA Cluj”.

Actualitate

APIA a deschis sesiunea pentru depunerea cererilor de plată

Published

on

Într-un comunicat de presă remis redacţiei noastre, Agenţia de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează că:

,,În perioada 15 ianuarie – 15 februarie 2020 se desfășoară sesiunea de depunere a cererilor de plată pentru anul 2020 aferentă Măsurii 14 – „Bunăstarea animalelor” – pachet a) Plăți în favoarea bunăstării porcinelor, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr.6/10.01.2020 privind aprobarea modelelor cererilor de plată pentru Măsura 14 – „Bunăstarea animalelor” din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală PNDR 2014-2020 – pachetul a) Plăți în favoarea bunăstării porcinelor și pachetul b) Plăți în favoarea bunăstării păsărilor.

Sprijinul pentru bunăstarea animalelor are forma unei plăţi anuale fixe pe unitate vită mare (UVM) şi reprezintă o plată compensatorie pentru pierderile de venit şi costurile suplimentare suportate de fermieri.

Cererile de plată, pentru Măsura 14 – Plăţi în favoarea bunăstării animalelor –pachetul a) porcine, se depun însoţite de următoarele documente:

 1. Copie CUI / CIF, după caz;
 2. Documente care atestă calitatea de fermier activ: documente privind înregistrarea la Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC) – cod CAEN/act de inființare/act constitutiv/statut din care reiese că are activitate agricolă (că desfăşoară activitate agricolă cu codul CAEN 0146 – Creșterea porcinelor) si/sau 0150- Activitati în ferme mixte (cultura vegetala combinată cu creșterea animalelor).În cazul în care, din documentele stipulate mai sus, nu reiese activitatea agricolă, trebuie să furnizeze documente din care să rezulte îndeplinirea condiției de fermier activ
 • Situaţiile financiare anuale, respectiv raportările contabile anuale, din care rezultă venitul total realizat în anul anterior anului depunerii cererii de plată;
 • Formularul “Date informative” (cod 30) care cuprinde indicatorul “venituri din activităţi agricole”,;
 • Formularul “Situaţia veniturilor şi cheltuielilor” (cod 20) care cuprinde indicatorul “venituri totale”,.
 1. Copie buletin/carte de identitate al/a titularului/administratorului/reprezentantului legal /împuternicitului;
 2. Copie/copii autorizaţie/ii sanitar-veterinară/e pentru fiecare exploataţie deţinută înscrisă în cererea de plată; Copia/copiile autorizaţiei/iilor sanitar-veterinară/e poate/pot fi depusă/e de către beneficiar o dată cu primul decont/documente justificativ/e pe care îl înregistrează la CJ APIA în anul respectiv de angajament.
 3. Copia schiţei grajdului/halei pentru fiecare exploataţie cu cod ANSVSA (din care să reiasă adresa, suprafaţa spaţiilor de cazare/spaţiul maxim de cazare pe compartiment/boxă). Din suprafața totală respectivă se exclude suprafața spațiilor de hrănire și adăpare așezate pe podea, stâlpii, aleile, alte spații nedestinate creșterii pentru toate categoriile de porcine;
 4. Pe copia schiței fermierul va menționa instrumentul/aparatul cu care au fost efectuate măsurătorile înscrise în schițele depuse și toleranța acestuia în conformitate cu fișa tehnică(carte tehnică) a aparatului/instrumentului cu care au fost efectuate măsurătorile;
 5. Copii ale documentelor care fac dovada că beneficiarul are la dispoziție echipamente specializate de măsurare și control a calității aerului şi acestea sunt la dispoziţie în exploataţie în vederea monitorizării zilnicea pulberilor (prin prezentarea unui document de achiziție sau a unui contract de comodat sau a unui alt document)
 6. Copia documentului care atestă funcționarea în parametrii tehnici a echipamentului.
 7. Graficul de livrare estimat anual;
 8. Graficul de populare estimat anual;
 9. Document coordonate bancare;
 10. Împuternicire şi copii după actele de identificare ale împuternicitului, dacă este cazul.

Pentru documentele depuse în copie o dată cu cererea de plată  fermierul va prezenta și documentele originale în vederea efectuarii conformității cu originalul de către persoana care primește cererea din cadrul Centrului județean al APIA .

Pentru mai multe informații referitoare la accesarea sprijinului pentru bunăstarea porcinelor consultați Ghidul solicitantului pentru Măsura 14 – „Bunăstarea animalelor” din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 – pachet a) Plăţi în favoarea bunăstării porcinelor, Ediţia a III-a-2020, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 15/14.01.2020, publicat pe site-ul APIA la adresa http://www.apia.org.ro/ro/directia-masuri-de-sprijin-i-iasc/masuri-delegate-din-pndr/masura-14-plati-in-favoarea-bunastarii-animalelor/pachetul-a-plati-in-favoarea-bunastarii-porcilor.

Ghidul solicitantului pune la dispoziția potențialilor beneficiari informațiile necesare privind acordarea plăților, respectiv:

 • condițiile pe care trebuie să le îndeplinească beneficiarii în vederea obținerii plăților;
 • completarea și depunerea cererii de plată, fluxul documentelor utilizate şi termenele ce trebuie respectate de solicitanți pentru obținerea plăților;
 • angajamentele asumate pe care trebuie să le respecte solicitanții în vederea accesării subpachetelor;
 • respectarea prevederilor legale în vederea asigurării unei abordări exacte şi unitare a problemelor legate de completarea şi depunerea cererilor, respectarea obligațiilor şi angajamentelor luate prin semnarea cererii şi a posibilelor sancțiuni şi reduceri pe care le suportă beneficiarii în cazul nerespectării acestora.

De asemenea, precizăm faptul căurmare apariției în anul 2018 a cazurilor de forță majoră – pesta porcină africană – noul Ghid al solicitantului aferent Măsurii 14 – „Bunăstarea animalelor” – pachet a) Plăți în favoarea bunăstării porcinelor conține şi metodologia de calcul pentru efectivele afectate de pesta porcină africană.

SERVICIUL RELAŢII CU PUBLICUL ŞI COMUNICARE”.

Continue Reading

Actualitate

Peste 20 de mii de locuri de muncă, vacante în această perioadă

Published

on

Peste 20 de mii de locuri de muncă sunt disponibile, la începutul noului an, la nivel naţional. Potrivit datelor furnizate de agenţii economici privind locurile de muncă vacante, în evidenţele Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, sunt disponibile, în total, 20.240 locuri de muncă.

La nivel naţional, cele mai multe locuri de muncă sunt oferite pentru: lucrător comercial (1.379), agent de securitate (1.264), muncitor necalificat în industria confecţiilor (781), confecţioner articole din textile (665), muncitor necalificat la montarea pieselor (636), muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptuşeli, zidărie (480), ucenic (433), conducător auto transport rutier de mărfuri (394), operator confecţioner industrial îmbrăcăminte din ţesături, tricotaje, materiale sintetice (341).

Din cele 20.240 de locuri de muncă vacante declarate de angajatori la agențiile pentru ocuparea forței de muncă, 1.176 sunt destinate persoanelor cu studii superioare (inginer în diferite domenii de activitate, programator, manager, medic, contabil etc), 12.175 pentru persoanele cu studii liceale, postliceale, profesionale, restul locurilor de muncă fiind destinate persoanelor cu studii primare/gimnaziale sau fără studii.

Oferta locurilor de muncă la nivel național poate fi consultată pe site-ul ANOFM, la secțiunea Persoane fizice/Locuri de muncă vacante. În ceea ce privește locurile de muncă la nivel județean, aceste informații pot fi vizualizate pe pagina de internet a fiecărei agenții pentru ocuparea forței de muncă județene/municipale sau la sediul acestora.

sursa: peoplematters.in

Continue Reading

Actualitate

Studenţii, stresaţi în sesiune

Published

on

Emoţiile înaintea unui examen sunt normale, însă atunci când frica şi nervozitatea devin exagerate, ele se pot transforma într-un blocaj emoţional. Astfel, perioada de sesiune devine una din cele mai stresante etape din viaţa de student.

Perioada studenției nu înseamnă doar distracție în cămin, ci vine, pentru unii tineri, cu stările de teamă, anxietate și depresie. Potrivit unui studiu, 1 din 5 studenți trece prin momente dificile de adaptare dar şi situaţii critice apărute în perioada sesiunii de examene. Potrivit specialiștilor, stările de depresie sau problemele de comportament sunt accentuate în perioada studenției. De cele mai multe ori, din păcate, în loc să ceară și să primească ajutor, tinerii se izolează și ies foarte greu din impasul emoțional.

Stresul nu dispare o dată cu încheierea perioadei de examene. Temerile și îndoielile apar și în cazul tinerilor care termină facultatea. Mai mult, tinerii nu trebuie să îşi aleagă profesia în funcţiile de cerinţele şi ofertele disponibile pe piaţă de muncă la un moment dat. Dacă fac asta, riscă să se confrunte cu un eşec profesional. De real ajutor în combaterea emoţiilor dinaintea examenului poate fi relaxarea. Tehnicile de relaxare pot fi învăţate şi de studenţi: de la simplul control al respiraţiei prin exerciţii specifice până la ascultarea unei melodii care să ofere un fel de „evadare” din situaţia tensionată.

Sursa foto: iqool.ro

Continue Reading
Advertisement

Trending

Copyright © 2019 RoPressOnline